דרכי התמודדות עם קונפליקטים

עד כה דנו במהות הקונפליקט בארגון ובגורמיו השונים . ברם , הקונפליקט אינו גזרה משמיים והספרות המקצועית מציידת אותנו בכלים רבים לניהול עוצמת הקונפליקט , שהרי קונפליקט ברמות מתונות , כפי שראינו , תורם לעתים לארגון בדרכים שונות . לפיכך , מה שאנו צריכים בבית הספר הוא ניהול קונפליקטים הכולל אסטרטגיות אפקטיביות למזעור החלקים הדיספונקציונליים של הקונפליקט ובה בעת מגדיל את הפונקציות הקונסטרוקטיביות שלו כדי לשפר את האפקטיביות של הארגון . ניהול קונפליקטים הוא מה שהצדדים - עובדים , קבוצות , וארגונים - מתכוונים לעשות לפתרון הקונפליקטים שביניהם ומה שהם עושים בפועל ) . ) Van de Vliert , 1997 פתרון קונפליקטים ) confl ict resolution ( משמעו ניסיון להפחיד או לסלק את הקונפליקט ) , Rahim . ) 2001 מכאן , כאשר רוצים להתמודד עם קונפליקטים מומלץ לפעול כדלקמן : לזהות את התסמינים של הקונפליקט ; לזהות את טבעו של הקונפליקט והרמה בה הוא מתרחש ) פרט , צוות , בית הספר (; לזהות ולהבין את מקורות הקונפליקט ; לבחון את הסיבות השורשיות של הקונפליקט ; לבנות טווח של תוצאות אפשרויות לטיפול בקונפליקט ; להחליט על התוצאה הרצויה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ