מקורות

אבני ראשה . ) . ) 2008 תפיסת תפקידו של מנהל בית הספר במדינת ישראל : דוח וועדה מקצועית לגיבוש המלצות למדיניות משרד החינוך . ירושלים . סומך , א ודרך – זהבי , ע . ) . ) 2005 המעבר לעבודת צוות בבתי ספר : בחינת הגורמים ברמת הארגון , הצוות והפרט המעכבים או מעודדים אפקטיביות עבודת צוות . אוניברסיטת חיפה . Argyris C . ) 1985 ) . Strategy , Change and Defensive Routines , Boston , MA : Pitman . Barrack , M . R ,. & Mount , M . K . ) 1991 ) . The big five personality dimensions and job performance : A meta - analysis . Personnel Psychology , 44 , 1 - 26 . - Bell , S . T . ) 2007 ) . Deep level composition variables as predictors of team perfor mance : A meta - analysis . Journal of Applied Psychology , 92 , 395 - 415 . Burke , S . S ,. Stagl , K . C ,. Klein , C . ) 2006 ) . What type of leadership behaviors are functional in teams ? A meta - analysis . Leadership Quarterly , 17 , 288 - 307 . - Cardno , C . ) 2002 ) . Team learning : Opportunities and challenges for school lead ers . School Lead...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ