מודלים של פיתוח מקצועי

על סמך סקירת הספרות על התפתחות מקצועית , דניס ספארקס וסוזן לוקס – הורסלי ) Sparks & Loucks - Horsley , 1989 ( הציעו חמישה מודלים של פיתוח צוות שקיימים במערכת החינוך , העשויים לשמש מנהלים בבואם לפתח את צוות המורים בבית ספרם . אנו נעסוק כאן בארבעה בלבד , היות שהחמישי - הדרכה , מעורפל מדי וחופף במידה רבה , לטעמי , למושג פיתוח צוות והתפתחות מקצועית של מורים : . 1 פיתוח צוות המכוון על ידי הפרט . מודל זה , המבוסס על ההנחה שהמורים יכולים לקבוע בצורה הטובה ביותר את צורכי ההתפתחות שלהם ומונעים לממש את התנסויות הלמידה שלהם , רואה במורים לומדים המונעים עצמית . הם מזהים את צורכי ההתפתחות שלהם , מפתחים תוכנית הכשרה שתכליתה לספק צרכים אלה , מנסחים פעולות המכוונות לביצוע התוכנית הלכה למעשה ומערכים את טיב ביצוע התוכנית . דוגמאות למודל זה הן פיתוח פרויקט מיוחד , פעולות לשיפור תוכניות הלימודים ופעולות הקשורות לתחומי העניין של המורים . . 2 תצפית וההערכה . משוב הוא רכיב חשוב בהתפתחותו המקצועית של המורה . ללא משוב ישיר תחסר המערכת גורם עיקרי להנעת המורים . מודל " תצפית וההערכה ” מספק למורים הזדמנות להעניק ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ