הליכי גיוס מורים בישראל

גיוס מורים בישראל כפוף לתחיקה ותקנות רבות שעניינן ניהול כוח האדם במערכת החינוך . מעיון בחוזרי מנכ " ל - הוראות קבע של משרד החינוך ) , ) 1999 עולה כי הסמכות לשיבוץ לעבודה במוסדות החינוך הרשמי מצויה בידיו של המפקח . עובד הוראה חדש או כזה שחזר מחופשה ללא תשלום ) חל " ת ( חייב להציג טופס שיבוץ חתום על ידי המפקח הכולל של בית הספר . עובדים חדשים אף נדרשים לאישור בכתב מטעם מנהל המחוז החינוכי שבו הם מועסקים . שיבוץ מורים נעשה באופנים שונים בחינוך הרשמי ובחינוך שאינו רשמי . בראשון , רוב הפעולות הקשורות לגיוס ולהעסקה של מורים במחוז נעשות באמצעות הפיקוח . אמות המידה לקבלת מורים נקבעות ברמת המטה , אבל מימושן בפועל מתרחש לפי התנאים השוררים במחוז . למשל , קיימת הוראה לא להעסיק מורים שאינם מוסמכים , אבל במחוז עשויה ליפול החלטה על העסקתם לתקופת ניסיון קצובה ) זוזובסקי ודוניצה – שמידט , . ) 2005 תהליך קליטת המורים מתחיל בערך במאי , עת מקבל הפיקוח מבתי הספר את התחזית בדבר צורכי כוח האדם , תחזית הקשורה לבינוי , שינויי אוכלוסייה , מחסור במורים , פרישה וכדומה . על בסיס תנועת מורים ושינויים עתידיים במבנה בי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ