האם יש סתירה בין שיווק לחינוך?

למרות התמיכה הרבה לה זוכה מודל בחירת הורים בקרב אנשי עסקים ופוליטיקאים שונים , ולצד הביקורת הטוענת לפגיעה אפשרית של השוק החינוכי בערכים של אינטגרציה חברתית ושוויון הזדמנויות בחינוך , כמה הוגי דיעות עמדו על הקושי ליישם מודל של שוק חינוכי , וכפועל יוצא מכך , תהליכים של שיווק , במערכת החינוך . בולט בביקורתו הוא דונאלד הירש ) Hirsch , 1994 ( אשר הצביע על מספר בעיות הקשורות למודל השוק החינוכי . המציאות של בחירות ברורות . בתיאוריה הכלכלית הליברלית , קיים מקום שבו מתקיים השוק , כלומר , שבו הקונים והמוכרים מצויים בפעילות גומלין זה עם זה . הקונים משווים את המחירים והאיכות של הסחורות , ובהתאם לכך מבצעים קנייה . אלא שלהיעדר גורם המחיר מרוב שוקי בתי הספר השלכות על השוק החינוכי - באיזו מידה , שואל הירש , יכולים הורים וילדים לחפש אחר בתי ספר טובים כפי שהיו רוצים ? והוא עונה : במידה מוגבלת . לדידו , גורמים גיאוגרפיים ) בתי ספר אינם מצויים זה ליד זה כירקות בשוק ( , מידע חסר על הנעשה בבית הספר , והיעדר חלופות אמיתיות לבחירה ) שהרי רוב בתי הספר דומים זה לזה ומקיימים פעילות לימודית וחברתית דומה ( מגבילים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ