תהליך בחירת בית הספר על ידי ההורים

המחקר התמקד אף בגורמים ובסיבות המשפיעים על בחירת ההורים ובתהליך הבחירה עצמו עד לנקודה שבה מתקבלת ההחלטה ); Foskett & Hemsely - Brown , 2001 ; Gorard , 1999 . ) Maddaus , 1990 מחקר " זיהוי הגורמים ” התבסס על מודל מחקרי השוק , לפיו הנחקרים מקבלים רשימה של מאפייני בית ספר , והם מתבקשים לציין באיזו מידה כל מאפיין משפיע על בחירתם . תוצאותיהם של מחקרים אלה הובילו לניסוח קטגוריות של גורמים המעורבים בבחירת בית ספר . כך , נמצא , כי משתנים הנתפסים בעיני הורים כקריטריונים חשובים לבחירתם הם איכות והישגים אקדמיים , קרבה לבית , הסביבה הפיזית של בית הספר , גודל בית הספר והכיתה , הרכב חברתי – כלכלי של אוכלוסיית התלמידים , הביטחון השורר בבית הספר , ובעיקר רמת המשמעת והאלימות בבית הספר ); Foskett & Hemsley - Brown , 2001 . ) Gorard , 1999 ; Powers & Cookson , 1999 זאת ועוד , המוניטין והתדמית של בית הספר בקהילה נמצאו כבעלי השפעה רבה על החלטת ההורים והילדים ) . ) Smedley , 1995 בנוסף לזיהוי הגורמים המשפיעים על בחירת בית הספר , חוקרים שונים התייחסו לבחירת בתי הספר כאל תהליך . הם בחנו מי מבני המשפחה מעורב ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ