רשימת מקורות

טובין , ד ‘ ואדרי , ס ‘ ) . ) 2006 תהליכי תכנון בקרב מורים משלבי תקשוב בבית ספר יסודי . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 75 - 61 , 29 יוגב , א ‘ ) . ) 2006 דוח דברת והמורים : למי יצלצלו הפעמונים ? בתוך : ד ‘ ענבר ) עורך ( , לקראת מהפיכה חינוכית ) עמ ‘ . ) 185 - 177 ירושלים : מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד . פארנס , ה ‘ ס ‘ ) . ) 1987 ניתוח כוח האדם בתכנון החינוך . בתוך : ר ‘ אלבויים – דרור ) עורכת ( , מדיניות ומינהל : תיאוריה ויישומים בחינוך ) עמ ‘ . ) 333 - 327 ירושלים : אקדמון . , Basham , V ,. Lunenburg , F . C . ) 1989 ) . Strategic planning , student achievement , and school district financial and demographic factors . Planning and Changing 20 , 158 – 171 . Bell , L . ) 2002 ) . Strategic planning and school management : Full of sound and – fury , signifying nothing ? Journal of Educational Administration , 40 ) 5 ) , 407 424 . - Boisot , M . ) 1995 ) . Preparing for turbulence . in B . Garratt ) ed . ) , Developing strate gic though . London : McGraw - Hill . Byars , L . ) 1991 ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ