מודלים של מנהיגות חינוכית

בעוד שמוקד דיוננו עד כה נסב על מודלים קלאסיים של מנהיגות ארגונית , הרי שכעת נדון במודלים של מנהיגות חינוכית שפותחו בעיקר בשני העשורים האחרונים מתוך רצון להבין לעומקה את ההוויה הייחודית למנהיגות זו . מנהיגות חינוכית זוהתה כבעלת מאפיינים השונים , לפחות בחלקם , מאלו של המנהיגות הקיימת בארגונים תעשייתיים ובארגוני שירות בסקטור הפיננסי והכלכלי . העיסוק הרב במנהיגות חינוכית הוביל לפיתוחם של מודלים המציעים המשגות תיאורטיות של מנהיגות זו בתקופות שונות . בספרות העכשווית מוצעים מודלים רבים של מנהיגות חינוכית , בהם מודל המנהיגות האסטרטגית , המחדשת , האתית , הממוקדת בלמידה , הקונסטרקטיבית ) , ) constructive הפוליטית , הרגשית , היזמית , האחריותית ) , ) accountable האחראית , והמבוססת ראיות ) . ) Davis , 2005 ; Earley & Weindling , 2004 מקוצר היריעה אנו נדון במרכזיים שבהם , והמתעניין בהבנת מגוון ההמשגות של מנהיגות חינוכית מוזמן לפנות לספרות הרבה בתחום , שמקצתה מוזכר ברשימת המקורות של פרק זה .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ