גורמים ארגוניים

גורמים אישיים לבדם אינם יכולים להסביר את מגוון הלחצים שחווה העובד בעבודתו . לגורמים הארגוניים , אלה שמקורם במאפיינים ארגוניים של מקום העבודה ושל התפקיד אותו ממלא העובד , השפעה רבה על רמות הלחץ שחווים עובדים בארגון . למשל , לדרישות גבוהות מדי או נמוכות מדי מבעל תפקיד בארגון , לקונפליקטים ממושכים בין העובדים ולחוסר בהירות לגבי מטרות העבודה ומהותה עשויה להיות השפעה רבה על רמות הלחץ של העובד . יחד עם זאת , חשוב לזכור שאין גורמים אלה מגבירים , בהכרח , את רמות הלחץ שלו . למאפיינים אישיותיים ואישיים השפעה רבה על כך . מקור הלחצים בעבודה הוא באינטראקציה דיאלקטית בין גורמים אישיים וארגוניים . רשימה ארוכה מאוד של גורמים ארגוניים ללחץ זוהתה במחקר על לחצים בעבודה . אנו נדון כאן במרכזיים שבהם , תוך ניסיון לקשור בינם לבין מאפייני העבודה החינוכית . . 1 דרישות המקצוע . המחקר זיהה מקצועות המאופיינים ברמות גבוהות של גורמי לחץ . מקצועות אלה מחייבים קבלת החלטות רבות , הערכה תמידית של משאבים המצויים בארגון , חליפין של מידע עם אחרים , תנאים פיזיים לא נאותים וביצוע משימות לא מובנות . הלחץ הרב הכרוך בתפקידים א...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ