רשימת מקורות

עראר , ח ' . ת עבאס , ר ' ., ועודה , ס ' . ) . ) 2013 מי המנהל כאן ? תפקיד סגן המנהל בבית הספר הערבי בישראל : קריירה , שביעות רצון וקשר עם המנהל . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 9 - 34 , 33 שטונדי , ז . ואופלטקה , י ' . ) . ) 2011 זה מעבר לתפקידי : מרכיבי ההתנהגות האזרחית בקרב גננות . דפים , -105 139 , 51 Adams , J . S . ) 1965 ) . Inequity in social exchange . In L . Berkowitz ) Ed . ) , Advances in experimental social psychology ) Vol . 2 , pp . 267 – 299 ) . New York : Academic Press . Alderfer , C . P . ) 1972 ) . Existence , relatedness , and growth . New York : Free Press . Anderson , M . B . & Iwanicki , E . F . ) 1984 ) . Teacher motivation and its relationship to burnout . Educational Administration Quarterly , 20 ) 1 ) , 109 – 132 . Atkinson , J . ) 1960 ) . Achievement motivation and text anxiety conceived as motive to approach success and motive to avoid failure . Journal of Abnormal and Social Psychology , 60 , 52 – 63 . Beatty , B . R . ) 2000 ) . The emotions of educati...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ