רשימת מקורות

אופלטקה , י ‘ ) . ) 2002 שחיקה והתחדשות : סיפור חייהן של מנהלות בתי ספר . באר שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב . בנבנישתי , א ’ . ובנבנישתי , ר ’ . ) . ) 2007 ניהול לתקווה : סיפורו של מנהל בית הספר שבח – מופת . ירושלים : גפן הוצאה לאור . וסרמן , י ' . ) . ) 2011 זאת נעמי : עיונים במגילת רות . הוצאה עצמית . טאוב , ד ‘ ) . ) 1998 ההיבט המשפטי במינוי אנשי מינהל החינוך . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 135 - 155 , 22 פוקס , א ‘ ) . ) 1995 סגנונות התפתחות מקצועית של מנהלים . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 138 - 109 , 20 -Addi Raccah , A . ) 2006 ) . Women in the Israeli educational system . In , I . Oplatka & R . Hertz - Lazarowitz ) eds . ) , Women principals in a multicultural society : New - insights into feminist educational leadership ) pp . 49 – 70 ) . Rotterdam : Sense Pub - lisher . Al - Omari , A . A . & Wuzynani , M . M . ) 2013 ) . Factors infl uencing Jorda - nian and Saudi Arabian teacher decisions to pursue the principalship : A com parative study . School Lea...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ