התפתחות קריירה - היבט חיצוני

עד כה עסקנו בתהליכים הפנימיים שחווה מנהל בית הספר במהלך חייו המקצועיים , קרי בהיבטים של הקריירה הפנימית . הקריירה הפנימית של המנהל באה לידי ביטוי במעבר משלב התפתחות אחד למשנהו ובמימוש משימות התפתחותיות בכל שלב ושלב . ברם , כפי שראינו בהקדמה לפרק זה , הקריירה מורכבת אף מהיבטים חיצוניים . התפתחות הקריירה החיצונית מתבטאת בהתקדמות בהיררכיה , זיהוי תפקידים חדשים ואף ברכישת מיומנויות מקצועיות חדשות במהלך חיי העבודה של המנהל . היא כוללת שימוש בשיטות ופרוצדורות המכוונות לסייע למנהל ולעובד לתכנן ולנהל את הקריירה שלו ) ושל עובדיו ( . שני רכיבים מרכזיים עומדים ביסודה של התפתחות הקריירה החיצונית : תכנון קריירה וניהולה . תכנון קריירה הוא תהליך אישי שבו הפרט מתכנן את הקריירה שלו . היות שמידת היכולת של ארגון לסייע לעובדיו לספק את הצרכים שלהם משפיעה על מידת האפקטיביות שלו , פיתוחה של קריירה אפקטיבית מחייב התאמה ארוכת טווח בין היחיד והארגון . ג ‘ ון ברקר וג ‘ יל קלן ) Barker & Kellen , 1998 ( הציגו כמה שלבים בתכנון קריירה : הערכה של העצמי . בשלב הראשון הפרט צריך לאסוף נתונים על עצמו . אילו כישורים יש ל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ