אימוץ רכיבים דומים

קונפורמיות ארגונית מעצבת את המבנה של הארגון , וכפועל יוצא מכך גורמת לארגונים מסקטור זהה להידמות בהדרגה זה לזה . פאול דימאג ‘ יו וולטר פאוול ) , DiMaggio & Powell 1991 ( גורסים כי קיים לחץ סביבתי רב על ארגונים לעסוק בפעילויות דומות ולאמץ מבנה ארגוני דומה . כך , ארגונים הפועלים בסביבה מוסדית נוטים להיות דומים זה לזה . דמיאג ‘ יו ופאוול מזהים שלושה מכניזמים שמקדמים הידמות בין הארגונים מאותו הסקטור : קונפורמיות מתוך כפייה , קונפורמיות מתוך חיקוי וקונפורמיות נורמטיבית . ריצארד סקוט ) Scott , 1995 ( מוסיף " קונפורמיות תרבותית ” לרשימה זו . סוגי קונפורמיות אלו נתפסים ככוחות הדוחפים לאחידות בין הארגונים השייכים לאותו הסקטור . קונפורמיות מתוך כפייה . קונפורמיות זו נובעת מהשפעות פוליטיות המהוות תנאי הכרחי למתן לגיטימציה סביבתית לארגון ) למשל , תכתיבים ממשלתיים , תקנות ( . לראיה , התחיקה הממשלתית בבריטניה בשנות השמונים המאוחרות הובילה בתי ספר למזג במבנה שלהם מדדי הערכה על מנת להתאים את עצמם לסטנדרטים הממשלתיים . סטנדרטים אלו , לצד השקתה של תוכנית לימודים לאומית , הובילו לצמצום השונות וההבדלים בין...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ