גישת התלות במשאבים

בעוד ש " גישת המידע ” רואה בסביבה מקור למידע , גישת התלות במשאבים רואה בסביבה מקור להשגתם של משאבים נדירים לשם תפעולו של הארגון ) . ) Hoy & Miskel , 2005 המשאבים הללו מתייחסים לאמצעים פיזיים ) דפים , שולחנות , לוחות ( , משאב אנושי ) תלמידים , מורים ( , מידע וידע ) דוחות הערכה , מחקרים על חינוך ( , ושירותים ותוצרים ) תוכנית לימודים ( . ארגונים , בהם בתי ספר , מתחרים זה בזה על השגתם של המשאבים הנדירים הללו . המשאבים הסביבתיים נעים על הרצף : מנדירים לנפוצים , כלומר למידה שבה הסביבה מספקת משאבים הנחוצים להפעלתו היעילה של הארגון . בתקופות של שפע , שבהן המשאבים רבים ונפוצים , הישרדותו של הארגון קלה יותר והשגתן של המטרות שהציב לעצמו אפשרית . למשל , כאשר החליטה ממשלת רבין בשנת 1992 להגדיל את תקציב החינוך בצורה ניכרת , הועמדו לידי בתי הספר משאבים רבים לפעולה , ואלה אפשרו פיתוחם של פרויקטים חינוכיים רבים , העלאת שכר המורים ושיפור התשתיות בבתי ספר . לעומת זאת , בשנים 2006 - 2001 קוצץ תקציב החינוך ביותר משלושה מיליארד שקלים , והתוצאה הייתה ירידה משמעותית במשאבים שעמדו לרשותם של בתי ספר . במצב זה ג...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ