גישת המידע

לפי גישת המידע , הסביבה החיצונית היא מקור למידע ) למשל , על תהליכים דמוגרפיים , על ציפיות חדשות מהחינוך הבית ספרי ( עבור מקבלי ההחלטות בארגון , המשתמשים בה לשינוי או לשימור המבנים והתהליכים הפנימיים של הארגון ) . ) Hoy & Miskel , 2005 הסביבה מוגדרת כמידע שיש לחברי הארגון על אודות הגורמים והתהליכים השונים בסביבתם . על סמך מידע זה מתקבלות ההחלטות של חברי הארגון . למשל , מנהל בית ספר וחבריו לצוות הניהולי , המחזיקים בדעה מסוימת על אודות מדיניות העירייה בנוגע לנשירת תלמידים ) " ראש העיר נגד הנשרה ” ( , עשויים להיות מושפעים ממנה בהחלטתם להפסיק את לימודיו של תלמיד מסוים . החשוב כאן הוא שאין מדובר בהכרח במידע אובייקטיבי , אלא בעיקר בדרך שבה המידע מפורש על ידי מקבלי ההחלטות בארגון . ברם , תפיסת המידע אינה נחלתם של אנשים בודדים בארגון , אלא מייצגת בדרך כלל תפיסות קולקטיביסטיות של המציאות ) . ) Aldrich & Pfeff er , 1976 למשל , מנהלים ומורים עשויים לתפוס את " התלמיד המפריע ” ואת " הבית שבו צמח ” בצורה דומה , תפיסה סטריאוטיפית אך מושרשת לעומק בתרבות ההוראה בבתי ספר רבים . " המידע ” אודותיו עולה בקנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ