רשימת מקורות

ברגל , ד ’ . ) . ) 2009 מגילת מנהיגות מעצבת : " טורו של מנכ " ל ” כאמצעי לעיצוב זהות ותרבות ארגונית בחברה למתנס " ים . ) ע ’ . ) 31 – 17 פרידמן , י ‘ . הורוביץ , ת ‘ ושליב , ר ‘ ) . ) 1988 אפקטיביות , תרבות ואקלים של בתי ספר . ירושלים : מכון הנריטה סאלד . Blanch , M . C . ) 1989 ) . Culture as a control mechanism in schools . Ph . D dissertation . University of Uta . Bolman , L . G . & Deal , T . E . ) 2003 ) . Reframing organizations : Artistry , choice and leadership ) 3 rd ed . ) . San Francisco : Jossey - Bass Brookover , W . B . et al . ) 1978 ) . Elementary school social climate and school achievement . American Educational Research Journal , 15 ) 2 ) , 300 – 315 . Campbell , P . & Southworth , G . ) 1992 ) . Rethinking collegiality : Teachers ’ views . - In N . Bennett , M . Crawford , & C . Riches ) eds . ) , Managing change in educa tion . London : Paul Chapman Publishing . Cheng , Y . C . ) 1993 ) . Profi les of organizational culture and eff ective school . School Eff ective...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ