אסטרטגיות לשיפור האקלים בבית הספר ותרבותו

היות ואקלים חיובי נקשר להתפתחות חיובית של תלמידי בית הספר , להישגים לימודיים גבוהים , ולשיעורי התמדה גבוהים של המורים והתלמידים בבית הספר ) , ) Thapa et al ,. 2013 חוקרים בתחום מינהל החינוך הציעו אסטרטגיות וטקטיקות שתפקידן לסייע למנהלים המעוניינים לשנות את המבנה התרבותי של בית ספרם , או את רכיביו של האקלים הארגוני . אסטרטגיות אלו מרשמיות מטבען ומבוססות על מחקרים שבחנו את התרבות הארגונית של כלל הארגונים , בדגש על בתי הספר . ויין הויי וססיל מיסקל ) , ) Hoy & Miskel , 2005 למשל , מציעים להשתמש באסטרטגיה הקלינית , הכוללת חמישה שלבים בתהליך השינוי התרבותי , מהשגת מידע על המבנה התרבותי של בית הספר ) הנורמות , הערכים , הסמלים , הטקסים ( ואבחון ההיבטים באקלים הארגוני ) למשל , רוח הצוות , יחסים בין הצוות והמנהל , סוג התקשורת , ציפיות המורים מהתלמידים ( , דרך ניתוח הממצאים שעולים מהחקירה והאבחון , וכלה בקבלת החלטות על מוקד השינוי ) למשל , היחסים בין המורים לבין עצמם ( , והדרכים לביצוע השינוי ) למשל , להגביר את מודעות הצוות לאופי השלילי של היחסים ביניהם ולהשלכות השליליות של יחסים אלה על בית הספר ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ