חקר תרבות בית הספר

רבים מהמודלים העוסקים בתיאור מרכיבי התרבות הארגונית של בית הספר אנליטיים בעיקרם , קרי , אינם מבוססים על חקירה אמפירית המזהה מרכיבים תרבותיים בבתי הספר . למשל , טרנסי דיל ) Deal , 1988 ( הציע תיאור אידיאלי של תרבות בית הספר האפקטיבי , המקיימת ) 1 ( ערכים משותפים והסכמה על הדרך שבה יש לבצע פעולות בבית הספר ; ) 2 ( מנהל בית הספר נתפס כגיבור – על , הקושר יחדיו את הערכים המרכזיים בבית הספר ; ) 3 ( ריטואלים ייחודיים שמדגישים ומשמרים אמונות מרכזיות בבית הספר ; ) 4 ( ריטואלים המעודדים התחדשות תרבותית ; ) 5 ( טקסים שמבטאים ערכים מרכזיים ; ) 6 ( איזון בין חדשנות למסורת ובין אוטונומיה לשליטה ; ) 7 ( נוכחותם של עובדים המוצגים כגיבורי – על מקומיים ; ) 8 ( השתתפות רחבה של הצוות והתלמידים בריטואלים תרבותיים . הקורא יכול להבחין כי דיל אינו מציין בבירור מה הם הערכים החשובים בבית הספר , איזה סוג של טקסים נחוצים לשימור התרבות ולחיזוק מרכיביה , או מה מאפייניו של גיבור–העל . החשוב לדידו הוא כי בבתי ספר הצוות יהיה ער לערכים הבסיסיים השולטים בארגונו ושערכים אלה יוצגו , יישמרו ויחוזקו בצורה קולקטיבית . היבט נ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ