מגבלות גישת הרופפות המבנית בארגון החינוכי

לצד היתרונות המיוחסים להבניה רופפת של מבנה בית הספר , כמתן אוטונומיה מקצועית למורים וחיזוק התמחותם , הרי שקיימות כמה חולשות מרכזיות למודל זה בבית הספר , כפי שהראו הוגי דעות בשנים האחרונות . חולשה מרכזית אחת נגעה במבנה המחלקתי של בית הספר , קרי , החלוקה למקצועות לימוד המנוהלים על ידי רכז המקצוע בבית הספר העל – יסודי . החלוקה למבנה זה התבססה על ההנחה הרציונלית שחלוקה על בסיס מקצוע ההוראה תאפשר לכל מורה להתפתח ולהפוך למומחה בתחום ההוראה שלו . כמו כן , בתוך המבנה הארגוני הגדול יחסית של בית הספר העל – יסודי , קבוצת התחום המקצועי כקבוצה מאורגנת אמורה לספק סביבה מפתחת למורה ולעודד החלפת מידע עם עמיתיו לתחום ההוראה . מצד שני , המבנה המחלקתי עשוי להדגיש ידע דיסציפלינרי ספציפי במקום מעבר של ידע בין – תחומי בתוך בית הספר , ליצור תת – תרבויות בתוך בית הספר ולהפחית את מידת שיתוף הפעולה והדיאלוג בין מורים מתחומי הוראה שונים . מבנה זה יוצר את " הבלקאניזציה ” של חדר המורים ובית הספר , מונח שהטביע אנדי הרגריבס ) , ) Hargreaves , 1994 העשוי לפגוע ביצירת תרבות בית ספרית כללית , להפחית סיכויים למימוש יוזמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ