בית הספר כארגון בעל חיבורים רופפים

מגוון תיאוריות ומחקרים קראו תיגר על ההיבטים השונים של הארגון הבירוקרטי בבית הספר . הם הטילו ספק בהנחות היסוד הרציונליות המדגישות קיומו של קשר הדוק בין מבנה ותהליכים לבין מטרות הארגון . הארגון הפורמלי ואופן הניהול של בית הספר נתפסו בעיניהם כמי שאינם משפיעים בצורה ניכרת על תהליכי ההוראה – למידה בכיתה , עד כי מקצתם כינו את בית הספר במונח " אנרכיה מאורגנת ” . כפועל יוצא מביקורת זו , צמחה במהלך שנות השבעים והשמונים " גישת החיבורים הרופפים ” . גישה ארגונית זו " סיפרה ” לאנשי השטח בחינוך שהם צריכים להכיר ברופפות המבנית המאפיינת את ארגונם , לקבל את העובדה שהטכנולוגיה שלהם איננה ברורה , וכי הם אינם עובדים בארגון שבו היררכיה ברורה של תפקידים . קארל וייק ) , ) Weick , 1976 מהוגי הדעות הראשונים של גישה זו , גרס כי המודל הרציונלי – בירוקרטי אינו מתאים להבנת הארגון הבית ספרי המאופיין ברופפות מבנית רבה משל ארגונים אחרים . לבית הספר מטרות מרובות , לעתים אף סותרות זו את זו , הטכנולוגיה ) הוראה ( איננה ברורה , ההשתתפות של חברי הארגון אינה יציבה , כללים בדרך כלל מופרים בבית הספר ומדיניות אינה מבוצעת כראו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ