פרק שני המבנה הארגוני של בית הספר

הניסיון להבין את המינהל החינוכי וניהולו התמקד , בראש ובראשונה , בניתוח התכונות הממשיות והנראות לעין של הארגון החינוכי , קרי , במבנה הארגוני הפורמלי שלו , ובניתוח התכונות המבניות הסמויות מן העין , קרי במבנה הבלתי פורמלי שלו . בפרק זה ננסה להבין את המרכיבים הפורמליים הבסיסיים של המבנה הארגוני בכלל ושל בית הספר בפרט , נתחקה אחר השפעותיו של המודל הבירוקרטי על מבנה בית הספר הציבורי , ובביקורת שהוטחה נגדו במינהל החינוך . לסיום , נדון בתיאוריות חלופיות שהוצעו למבנה בית הספר , כמודל הארגון בעל החיבורים הרופפים , המבנה הפרופסיונלי והמבנה המשתף . בעצם , השאלות שיועלו כאן יתייחסו לדרך שבה הבירוקרטיה משפיעה על המבנה הארגוני , במידה שבה בתי ספר מייצגים בירוקרטיה מכניסטית או מבנה פרופסיונלי , ובאופן בו מנהיגות משתפת משפיעה על המבנה הארגוני של בית הספר . בחינת המבנה הארגוני של בית הספר מספקת בסיס להבנת תופעות שונות בבית הספר , בעיקר אלו הפורמליות , הנראות לעין . מכאן , שהבנת המבנה הארגוני של בית הספר מטילה אור על מערכת היחסים הפורמליים הנוגעת לבית הספר . זאת ועוד , מינהל ומבנה קשורים זה לזה , ומכאן ,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ