"הגברות צ'אמלי", מן האסכולה הבריטית, המאה ה־© .17 טייט, לונדון, .2011