טבלה 3.6 הניקוד של טניה על ידי המטפל בסוף ההערכה הקודמת לטיפול