רשימת הקיצורים והמקורות

רשימת קיצורים לשמות ארכיונים וכתבי עת איד . צייט . - די אידישע צייטרנג , בואנוס א "רס ארגיש " ר - ארגענטינער ייווא שריפטן , בואנוס איירס די . פר . - די פרעסע , בראנרם איירס ייוו " א ב . א . - ארכיון / בכואנוס איירס יק " א כ . א . - ארכיון חבית יק " א בבראנוס איירס יק " א דו " ח - הדו " חות השנתיים של הברת יק "א יק " א לרב . - ארכיון חברת יק " א בלרבדרן יק " א מועצה - תמצית הדיונים וההחלטות של מועצת ההנהלה של יק "א & ל " ר - הממן ליהדות זםננו , המדור לתיעוד בעל פה AJ YB - American Jewish Yearbook AZDJ - AUgemeine Zeitung des Judentums CNCD - Congreso de la Nacion Argentina , Cam ant de Diputados CNCS - Congreso dc la Nacion Argentina , Camara de Senadores EJ - Encyclopedia Judaica HAHR - Hispanic American Historical Review -JC Jewish Chronicle JJS - Jewish Journal of Sociology JSS - Jewish Social Studies Ml - Mando Israelite רשימת המקורות וקיצוריהם אבני , - 1972 אבני , ח , יהדות ארגנטינה . מעמדה ההברתי ודמותה הארגונית , ירושלים , . 1972 — , , - T 1973 ארגנטינה הארץ היעודה , מפעל ההתיישב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי