נספח ב': תעודות

חופש המצפוןבחינוך , כפי שקובע הצו , 18411 / 43 מקצצת , במישרין ובעקיפין , בזכות שאינה ניתנת לויכוח של ההררים להעניק לבניהם , בביתם & ו בבתי התפילה שלהם , חינוך דתי על ' פי דעותיהם או על ' פי הדת שהם מקיימים . משום כל הטעמים שציינו אנו סבורים שהעובדה , שילדים , שהוריהם מצהירים במפורש על התנגדותם ללימודי הדת הקתולית , משוחררים מלימודים אלה - אינה מבטלת את השגותינו , עמדתנו איננה מנוגדת , כמובן , להוראת דת זו או אחרת אלא לכך שהוראה זו תתבצע בכיתות בית הספר , משום שהיא מכניסה הבחנות מטעמי דת בין התלמידים . כהעלותנר את בקשתנו כפני כית ' הנכחרים אבר בטוחים שישכיל להבין לרגשותינו כארגנטינאים המגינים על האינטרסים התמידיים של המדינה . אנו מברכים את כבוד הנשיא במלוא ההוקרה בנימין רינםקי מזכיר משה גולדמן נשיא . 5 מצע בית הספר היומי " תרבות " בידם הירוסדו פרוטוקול האסיפה המכוננת של " האגודה היהודית ארגנטינאית לתרבות וחינוך / 26 ביולי 1960 פרוטוקול מםי 1 האסיפה המכוננת של " האגודה היהודית ארגנטינאית לתרבות וחינוך / שחתמרך כבית ' הספר אלברט אייבשטיץ * , התקיימה ב 26 ביולי 1960 באולם "האגודה הדתית ת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי