תוכן העניינים

פתרו דבר 9 מבוא 11 סרק א : המאבק על חוק החינוך , 17 1890 - 1883 ו . החיברך ומהותה של ארגנטינה 17 . 2 ההכרעה הליברלית 22 . 3 המוטיב היהודי 26 פרק כ : גדרלה של רשת חינוך יהודית , 29 1930 - 1891 " 1 צמיחתה של המערכת העצמאית 29 . 2 ההתקפה על החינוך היהודי 36 . 3 החיסול 42 פרק ג : התערערות בי ת הספר הליברלי , 51 1945 - 1930 . 1 בשבת היובל 51 . 2 התעצמות המתנגדים 55 . 3 כיבושים ראשונים 59 . 4 היהודים בםבחך המציאות 63 פרק ד : המפנה - נצחלן הפרוניזם , 71 1955 - 1943 . 1 חינוך במשטר צבאי 71 , 2 הפולמוס הפרלמנטרי 76 . 3 נושאים יהודיים בדיון 83 . 4 מערך הכוחות החדש 86 סרק ה : כעירן החינוך ל " מוםר " ודת קתולית , 91 1955 - 1943 נ . מול צווי הממשלה הצבאית 91 , 2 האנטישמיות והחינוך במשטר החיקתי 97 , 3 אינטרסים ייחודיים רהפרוניזם 102 . 4 החינוך היהודי במשםר הפרוניססי 111 פרק ד : בין חינוך ממשלתי לסרטי , 119 1966 - 1955 . 1 ההתנגשות הגדולה 119 , 2 פשרות הרדיקלים 124 , 3 מאבק אי חינוך פרטי ? 130  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי