לוח .7 שכירים לפי משלח יד, מין ולאום, ,2012 באחוזים מכלל השכירים בתא