לוח .6 מבנה ענפי ולפי מקצועות של מועסקים ערבים, ,1990 ,1960 ,2012 באחוזים