לוח .5 שיעור הנמנים עם כוח העבודה באוכלוסיית בני 15 ויותר, גברים ערבים ויהודים, לפי גיל, ,2009 באחוזים