לוח .2 פועלים, שכר ושבוע העבודה בענפי תעשייה נבחרים, 1941