מסמך .6 פנייה של קונגרס הפועלים הערבים בנצרת בנושא חוקי העבודה, .10.12.1951 מכון לבון IV-219-374