מסמך .4 קונגרס הפועלים הערבים נערך להקמת ועד ארצי של פועלי הקמפים ולגיבוש דרישותיו, .11.2.1947 מכון לבון IV-219-70