מסמך .3 אגודת הפועלים הערבים בפלשתינה קוראת לוועידה של פועלי הקמפים, .21.4.1946 מכון לבון IV-219-56