תוכן העניינים

הקדמה 7 חלק ראשון : מעמד הפועלים בהתגבשותו פרק ראשון : פועלים , שכר ותנאי עבודה 17 פרק שני : התארגנות פועלים 25 פרק שלישי : מאבקי עובדים משותפים בשנות המנדט 49 חלק שני : עיצוב תעסוקה מפלה פרק רביעי : נישול כלכלי ומשפטי 75 פרק חמישי : מאבקי פועלים ערבים בהנהגת הקונגרס 89 פרק שישי : שלבים בצירוף הפועלים הערבים להסתדרות 103 פרק שביעי : הפסקת פעילות הקונגרס והשלכותיה 109 פרק שמיני : לאחר ביטול הממשל הצבאי 115 חלק שלישי : תמורות ניאו ליברליות וקיבוע האפליה פרק תשיעי : השפעת הפריפריאליות 123 פרק עשירי : עובדים ומובטלים ערבים 127 פרק אחד עשר : הסללה , " ייהוד " ושיטות אחרות 159 פרק שנים עשר : עובדים ערבים במאבקים מעמדיים 175 סיכום 201 נספח לוחות 213 ביבליוגרפיה 221 מפתח שמות ועניינים 233 מינוחים בשימוש בספר זה . 1 הערבים אזרחי ישראל נמנים עם הלאום הפלסטיני והם אזרחי המדינה ומיעוט לאומי . המינוח בספר זה הוא ' ערבים ' ולא ' ערבים פלסטינים ' או ' פלסטינים אזרחי ישראל ' כדי להקל בקריאה על ההבחנה בינם לבין הפלסטינים תושבי השטחים שנכבשו ביוני . 1967 עד להקמת ישראל , כל התושבים בפלשתינה שתחת המנדט ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ