לוח :2 מודל פוטנציאל הצמיחה (הס, 2011ב) להעצמת האיכות של חיי התלמיד עם ליקויי הראייה והעיוורון