מבקשי צדק בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים

עורכים : חנוך דגן | בנימין פורת מבקשי צדק : בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים עורכים : חנוך דגן , בנימין פורת מבקשי צדק בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים עורכים : חנוך דגן | בנימין פורת Pursuing Justice : Society and Economy in Jewish Sources Edited by Hanoch Dagan and Benjamin Porat עריכת הטקסט : קרן גליקליך , תמר שקד עיצוב הסדרה : טרטקובר , עיצוב גרפי — טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים הצילום על העטיפה : Rome , The Profhet Isaiah Fresco in Basilica di Sant Agostino by Raffaelo , 1512 ; Jozef Sedmak ; dreamtime . com מסת “ ב ISBN 978 - 965 - 519 - 180 - 6 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ו נדפס בישראל , 2016 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת “ ד , 4702 ירושלי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר