3.210 מעמדה של הבורסה כגוף המסדיר את עצמו

תקנון הבורסה ומעמדן של ההוראות המינהליות משקפים את מעמדה של הבורסה כגוף המסדיר את ענייניו בעצמו ( . ( self regulating body הבורסה היא גוף המוסמך לקבוע הוראות וכללים בתקנונה , הן לשם הסדרת פעילותה – שלה והן לשם הסדרת המסחר . סעיף 64 לחוק ניירות ערך מונה שורה של עניינים בעלי השלכה מהותית על המסחר בניירות ערך שהבורסה מוסמכת להסדיר בעצמה , ביניהם כללים לעניין החברות בבורסה , לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה ולעניין המסחר בבורסה , חובות חברה שניירות ערך שלה רשומים למסחר , תנאים ונוהל להשעיית המסחר בנייר ערך , כללים לעניין פרסום מידע על ידי הבורסה , עמלות , וכן דמי רישום ודמי טיפול בעד שירותי הבורסה . בתקנון הבורסה גם יכול שייקבע , כי דירקטוריון הבורסה רשאי לסרב לרשום ניירות ערך למסחר בבורסה אם ראה שקיים ניגוד עניינים מהותי בין החברה לבין בעל שליטה בה , או בין החברה לבין חברה בשליטת בעל השליטה . יתרונה של שיטת הפיקוח העצמי אמור להתבטא במהירות התגובה על עיוותים במהלך המסחר , ובהתאמת כללי הבורסה למצבים של תקלות ושימוש לרעה בשירותיה מצד גורמים שונים . חסרונותיה של שיטה זו הם הסכנה להיווצרותם של נ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה