3.126 כשרות החברה ללוות כספים

כוחה של חברה ללוות כספים הוא זכות הנובעת ממהותה כאישיות משפטית עצמאית הכשרה לבצע כל פעולה . סמכות זו מהווה חלק מאגד הזכויות והכוחות שיש לחברה . הצורך ללוות כספים הוא חלק ממערך העסקים הפעיל של החברה , ולחברה הזכות להתקשר בהסכמי הלוואה , ולהיחשף לחובות רצוניים לתועלתה . ההלוואה יכולה להתבצע בדרך של התקשרות חוזית רגילה לרכישה באשראי , או בדרך של הנפקת איגרות חוב יחידות או בסדרות . כל פעילות המילווה מחולקת למספר שלבים . השלב הראשון הוא קביעת מסגרת האשראי . הסמכות הכללית להתוות את מסגרת האשראי ולפקח על ההלוואה נתונה לדירקטוריון על פי סעיף 92 ( א )( 2 ) לחוק החברות , ובתוכה אף כלולה הזכות להגדיר את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול . היה וישתמש הדירקטוריון בסמכות זו ויגביל את מסגרת האשראי הזו , תוגבל סמכותו וסמכות המנכ " ל לגבולות האשראי שיוגדר , וחריגה ממסגרת זו משמעותה חריגה מסמכות הדירקטורים על כל הנובע מכך . סמכות זו של הגבלת אשראי יכולה לעבור לידיה של האסיפה הכללית , כאמור בסעיפים 05 ו – 85 לחוק החברות , בכפוף לקיומה של הוראה מיוחדת לשם כך בתקנון . אולם , אם תשמש האסיפה הכללית בסמכות זו ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה