3.12 הון רשום

תקנון חברה בעלת הון מניות חייב לציין את הון המניות שאתו החברה רוצה להירשם ואת חלוקתו למניות בעלות ערך קבוע , כאמור בסעיפים 33 , ( 3 ) 18 ו – 43 לחוק החברות . הון זה ידוע כהון רשום או הון מורשה . למשל , חברה יכולה להחליט להירשם עם הון מניות של 001 שקלים מחולק ל – 001 מניות בנות 1 ש " ח ערך נקוב כל אחת . במקרה כזה תוכל החברה להנפיק 100 מניות לכל היותר . אם החברה תחפוץ להנפיק למעלה מ – 001 מניות , יהיה עליה לשנות את התקנון לשם כך בהחלטה רגילה , ולהגדיל את ההון הרשום . כך יוצר ההון הרשום את מסגרת סמכות הדירקטורים . מאחר שסמכות הנפקת המניות היא בידיהם , הם לא יוכלו להנפיק מניות מעבר למלאי המצוי במסגרת ההון הרשום ( סעיף 92 ( א )( 9 ) לחוק ) . לדוגמה : לחברה 001 מניות , ומתוכן הונפקו כבר . 90 הדירקטורים יוכלו להנפיק רק עוד 01 מניות . כדי להנפיק מניות נוספות הם יידרשו לכנס אסיפה כללית של בעלי מניות שתקבל החלטה בעניין זה . הדין האנגלי מגדיר את ההון הרשום גם כ " הון מורשה " , אשר יוצר את המסגרת הפורמלית שבתחומה רשאים הדירקטורים להקצות מניות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה