2.87 תעודת ההתאגדות כראיה חלוטה

סעיף 10 ) ד ( לחוק קובע , כי תעודת ההתאגדות משמשת ראיה חלוטה לכך כי נתמלאו כל הדרישות לפי החוק לעניין הרישום ולכל עניין שהוא תנאי לרישום . משמעות הדבר היא , כי משניתנה תעודת ההתאגדות , אין לערער על תוקפה אף אם נתגלה לאחר מכן פגם במילוי דרישות החוק או בפעולות רישום החברה . תעודת ההתאגדות היא עדות מכרעת לכך שרישום החברה ואיגודה בוצעו כהלכה ביום הרשום בתעודה , וכי התאריך הקובע הוא היום הנזכר בתעודה . יחד עם זאת קובע סעיף 10 ) ה ( לחוק , כי אין בהצהרה על תוקפה החלוט של התעודה , למרות הפגמים בה , כדי לרפא פגמים בתקנון או למנוע את הצורך בתקינתו . לפיכך יש להבחין בין שני סוגים של פגמים – אלה המתייחסים לתנאים מוקדמים שדורש החוק לשם רישום חברה , ואלה שכרוכים באי – התאמה בין רצון המתאגדים לבין התקנון שנרשם . . 1 כאשר התגלו פגמים המתייחסים לתנאים מוקדמים הנדרשים על ידי הדין לרישום חברה , ואי – מילויים הוא עבירה מהותית על דרישות החוק , חייב הרשם שלא לרשום את החברה . אם למרות זאת היא נרשמה , היא אמנם קיימת , אך פגמים אלה משפיעים על המשך קיומה . לדוגמה : אם נרשמה חברה בשם שאין לרשום אותו , כאמור בסע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה