2.86 ההליכים הפורמליים של רישום חברה

הקמתה של חברה היא הליך פרוצדורלי שמשתרע על פני מספר שלבים . השלב הראשון , כפי שמפורט בסעיף 8 לחוק , הוא הגשת בקשה לרשום חברה לפי טופס שייקבע . לבקשת הרישום יש לצרף את המסמכים הבאים : א . עותק של תקנון החברה . כפי שכבר צוין , תקנון החברה יכול לכלול רק ארבעה סעיפי חובה : שם , מטרות , הון ואחריות . התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים , ויצוינו בו המניות המוקצות להם , וכן שמו , מענו ומספר הזהות של כל בעל מניה . זהות החותמים על התקנון חייבת להיות מאומתת בחתימתו של עורך דין על גבי התקנון על פי הוראות סעיף 23 ) ב ( . זאת , כדי למנוע מצב שאנשים יתכחשו לחתימתם , ויטענו כי לא ידעו כלל שהם בעלי מניות בחברה מסוימת . ב . הצהרה של הדירקטורים הראשונים בחברה על נכונותם לכהן כדירקטורים . זאת , על מנת לאפשר לחברה להתחיל לפעול . ג . אישור על תשלום אגרת רישום ) סעיף . ) 9 בשלב השני בודק רשם החברות האם נתקיימו דרישות החוק בדבר רישומה של חברה ) סעיף . ) 10 על פי הדין הקודם ניתן היה להגיש לרשם תצהיר של עורך דין , שהצהיר שהוא עסק בהקמת החברה , וכי היא קיימה את דרישות החוק לעניין רישום ולכל עניין שהוא תנאי ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה