2.82 שכר והחזר הוצאות של יזם

זכותו של היזם לקבל חזרה הוצאות ממשיות הכרוכות בשירות שעשה ובהוצאות שהוציא בייסוד החברה , והכל באישור הדירקטוריון . תקנה 71 לתקנון לדוגמה , שהיה מצורף לפקודת החברות , העניקה לדירקטורים סמכות לשלם ליזם את הוצאותיו . כפי שכבר הוער לעיל , החוק החדש מתעלם משום מה מכל ההיבט האישי של זכויות וחובות היזם . בעוד בהצעת החוק נקבע , כי חברה רשאית לשפות את היזם על פעולה שעשה למענה לפני היאגדה , הוראה זו לא נכללה בחוק עצמו , ולכן נותרנו עם הוראותיו של הדין הכללי . לפיכך , הדירקטורים יוכלו להשתמש בסמכותם הכללית ולאשר ליזם את הוצאותיו וכן את השכר לו הוא זכאי . שכרו עשוי ללבוש צורות שונות . לדוגמה , הוא עשוי לקבל אופציות לרכוש מניות בחברה בסכום נקוב שימומש תוך תקופה מסוימת . שכר כזה שכיח כאשר החברה עתידה להנפיק ניירות ערך בבורסה . כאמור , יש לדווח על שכר זה בתשקיף . היזם עשוי לזכות בעמלה בגין עסקה שבוצעה בתיווכו , וגם זאת יש לגלות לדירקטוריון ברגע שהחברה תקום כדי לקבל אישור על כך .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה