2.80 חובת השבת רווח סמוי

אם יזם של חברה לא יגלה מראש לחברה את כל הפרטים בדבר רווח כזה , ואם לא קיבל את הסכמתה לכך , הוא יהיה מנוע מלהפיק במישרין או בעקיפין רווח סמוי או טובת הנאה אישית משירותו . רווח סמוי עשוי להתבטא בדרכים שונות ; לדוגמה : כאשר יזם מקבל מן המוכר חלק מהרווח שיזכה בו המוכר , או כאשר יזם מקבל עמלה גבוהה במכירת מניות החברה לאחרים . בכל מצב כזה מוטלת על היזם חובה לגלות כל טובת הנאה שיש לו בעסק שהוא מבצע עם החברה , ולקבל את הסכמת האורגנים המוסמכים קודם שיפיק את הרווח . לפיכך , אם צבר רווח ולא הודיע על כך לדירקטוריון עצמאי ונטול ניגודי עניינים , ולא קיבל את הסכמתו , או לא פעל כך כלפי האסיפה הכללית , רשאית החברה לתבוע ממנו השבת הרווח , גם אם הושג הרווח שלא על חשבון החברה . לדוגמה : אם נרכש נכס בכספי המשקיעים באמצעות היזם ונמכר לחברה ברווח , יחויבו היזמים בתשלום הרווח אם לא גילו אותו . הרעיון העיקרי המסתתר מאחורי גישה זו משתקף באימרתו המפורסמת של שופט בית המשפט העליון האמריקאי , לואיס ברנדייס , כי אור השמש הוא המטהר האולטימטיבי . שקיפות וגילוי הם האמצעים להבטחת מניעת ניצול עמדת היזם לרעה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה