2.79 חובת הגילוי

כאמור , יזם חייב לגלות כל אינטרס שיש לו בעסקה שהוא ביצע עם החברה שבייסוד . אין בחובת הגילוי כדי לשלול ממנו את זכותו לרווח , אולם הגילוי הוא תנאי הכרחי לצבירת הרווח . חובת הגילוי תתמצה במלואה בגילוי העניין או הרווח . מובן שהגילוי ייעשה רק לאחר שהחברה הוקמה , מאחר שקודם לכן אין בנמצא בן – אדם או אורגן שניתן לגלות לו . האם יש להחיל על הגילוי את הכללים המוטלים בחוק על גילוי עניין של נושא משרה ? לכאורה , על פי הפרשנות המקובלת , אילו חפץ המחוקק להחיל עליו חובות גילוי כאלו , היה כולל את היזם במסגרת נושאי המשרה . מאחר שלא עשה כן , יש לגשת בזהירות להטלת החובות על היזם . חובות אלו נשאבות מן הדין הכללי החל על שלוחים ונאמנים , ואת הגילוי יש לבצע על פי הדין הכללי שנהג עד עתה לגבי יזמים . על פי כללים אלו , הגילוי היה נעשה על פי אחת מהאפשרות הבאות : אפשרות אחת היא גילוי לדירקטוריון . אם הדירקטוריון מורכב מאנשים שרובם חסרי תלות ועניין כלשהו ביזם או בפעולה , הוא יוכל לאשררה באופן תקין . אפשרות שנייה , אם רוב חברי הדירקטוריון הם בעלי אינטרס כלשהו ביזם או בעסקה – יש לבצע את הגילוי לבעלי המניות . האם די ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה