2.77 חובת הזהירות והמיומנות המוטלת על היזם

בביצוע תפקידו מחזיק היזם עמדה המעניקה לו סמכויות וכוחות כשל בעל תפקיד ניהולי בכיר . במסגרת מעמדו זה יש להטיל עליו חובות זהירות ומיומנות מתוקף העיקרון 244 הגלום בפקודת הנזיקין ] נוסח חדש [ בסעיפים 35 ו – , 36 המחילים חובה על כל אדם סביר ונבון , בין אם הוא מבצע תפקידו כבעל משלח יד פלוני ובין אם לאו , שלא השתמש במיומנות או לא נקט מידת זהירות שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול היה משתמש או נוקט באותן נסיבות . החובה מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס , אם אותו בעל משלח – יד שמוטלת עליו החובה צריך היה לצפות כי מעשהו או מחדלו עלולים יהיו לגרום נזק לאחר במהלך הרגיל של הדברים . היחסים שנוצרים בין היזם לבין החברה מקימים חובה של הראשון כבעל משלח ידי–יזמות – כלפי החברה וכלפי צדדים שלישיים , לנהוג בזהירות ובמיומנות . חובה זו היא כללית , וחלה גם על כל אדם . לכן , גם אם יזמות לא תוכר כמשלח יד , הרי ביצוע פעולות היזמות ייחשף לתחולת סעיפי חובת הזהירות ואיסור ההתרשלות שבפקודת הנזיקין . מטרתה של חובת הזהירות והמיומנות היא להטיל משטר של פיקוח על תיפקודו המקצועי של כל נושא בעמדה מקצועית בחברה . חובה כזו מוטלת גם ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה