2.76 מקור החובות המוטלות על היזם

תחילת הייזום וסיומו הם תאריכים חשובים לשם קביעת חובות היזם . כאמור , מערכת יחסיו של היזם עם החברה מתגבשת ביום הקמתה . עד לאותו יום לא הייתה חברה בנמצא , ולכן לא נוצר יחס משפטי כלשהו בין היזם לבין החברה שבייסוד , מאחר שזו 241 אינה קיימת כיצור משפטי . אולם , משקמה החברה בעקבות הפעולות שבוצעו , . 241 הדרה בר – מור " מיקומם המשפטי של היזמים בהגדרת ' יום הרכישה ' בחוק מס שבח מקרקעין" הפרקליט לו ) תשמ " ו ( 483 , 482 ואילך . מוטלות על היזם חובות . חובות אלו שרירות במשך כל תקופת הייזום , ממועד תחילתו ועד סופו . הגדרת חובות היזם מקורה בקושי . קודם היות הצעת החוק הגדירה הפסיקה שני סוגי חובות ליזם , כיאה לכל אורגן . האחת , חובת אמונים הנובעת ממערכת יחסי כוח –כפיפות שנוצרו בינו לבין החברה שבייסוד ; השנייה , חובת זהירות הנובעת ממערכת יחסי רֵעות שהוכרה בין החברה לבין היזם . הצעת החוק הכירה בתקפותן של חובות אלו , ובסעיף 19 ) א ( להצעה נקבע כדלקמן : " מיום תחילת היזמות מוטלות על היזם כלפי החברה , חובות האמונים , הזהירות והמיומנות החלות על נושאי משרה בחברה , בשינויים המחויבים " . בדברי ההסבר אף נקבע ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה