2.75 היחסים שבין היזם לבין החברה

החברה היא כחומר ביד היוצר בידי היזם : הוא מעצב את החברה כרצונו , הוא קובע את מבנה החברה , את היקף הונה ואת מערכת יחסיה . זהו תפקידו וזה כוחו . מכאן גם הצורך להגדיר את סמכויותיו . שלב ראשון בהגדרת כוחו הוא בזיהויו של היזם . ייסוד חברה כרוך בביצוע מספר רב של פעולות שאנשים רבים מעורבים בהן . אך לא כולם ייחשבו כיזמי חברה . בחוק החברות מוגדר יזם בסעיף ההגדרות ) סעיף 1 ( כמי שעושה פעולה , בשמה או במקומה של חברה שטרם התאגדה . הגדרה זו היא בעלת חשיבות בשלוש מערכות היחסים . במערכת היחסים שבין החברה ליזם יש לכפוף את היזם לחובות על מנת למנוע ניצול לרעה של עמדתו כבעל השפעה על מבנה החברה . במערכת היחסים בין החברה לבין צדדים שלישיים נצברות לחברה זכויות בעקבות פעולות היזם , ולפיכך חשוב להגדיר את מעמדו של מי שפועל בשמה ובמקומה . הגדרתו של יזם היא בעלת חשיבות גם בקשר שבין היזם לבין הצד השלישי . במצבים מסוימים ראה הדין לנכון להטיל על היזם חובות כלפי הצד השלישי , אך ניתן יהיה לממש אותן רק כלפי מי שמוגדר כיזם . הגדרה זו בחוק החברות גם מדגישה את כשירותו של תאגיד להיות יזם . ההגדרה אינה מאנישה את היזם , ומז...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה