2.72 אחריות בעלי המניות

תקנון החברה דורש את הכללתה של אחריות בעלי המניות כאחד מארבעת יסודות החובה . כך קובע סעיף 35 לחוק : ) א ( אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת , והדבר יצוין בתקנון ; הייתה אחריות בעלי המניות מוגבלת , יפורט אופן ההגבלה בתקנון . ) ב ( היו מניות החברה בעלות ערך נקוב , אחראים בעלי המניות לפרעון הערך הנקוב לפחות , אלא אם כן נתקיים כאמור בסעיף . 304 משמעותה של הגבלת האחריות של בעלי המניות היא , שהם מחויבים לשלם רק את הסכום שהתחייבו כלפי החברה בגין המניות שרכשו בעת ההתקשרות . החברה , או כל אדם אחר , לא יוכלו לכפות עליהם להגדיל את מחויבותם בגין המניות שרכשו או להגדיל את מחויבותם ולרכוש מניות נוספות . על פי סעיף , 304 אם החליטה החברה להקצות מניות שלהן ערך נקוב , בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב , עליה להפוך להון מניות סכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב לתמורה . ראינו כבר בחלק 1 וגם בחלק זה , כי משמעות הווייתה של החברה כיישות אוטונומית ונפרדת היא הפיכתה למרכז עצמאי לייחוס זכויות וחבויות . כך יוצא , כי החברה גם אחראית לכל חובותיה באורח בלתי – מוגבל ככל אדם אחר . הפיכתה של החברה לגוף ריבוני ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה