2.65 תוצאותיו של רישום שם פסול ותרופות

אם נרשמה חברה בשם שאין לרשום אותו בהיותו סותר את אחד הכללים שלעיל , רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את שמה . אם תוך ארבעה חודשים לא הגיבה החברה לבקשתו של הרשם ולא הודיעה על שינוי שמה , רשאי הרשם לשנות את שמה במקומה . כך קובע סעיף 29 לחוק החברות . אם הכללים דלעיל הופרו , מספק המחוקק סעד לחברה : היא זכאית לפנות לבית המשפט ) סעיף , ) 30 ולבקש להורות למי שנטל את שמה או שם הדומה לו עד כדי להטעות להימנע מלהשתמש בשם , אלא אם כן שוכנע בית המשפט כי זכותו של הנתבע להשתמש בשם קודמת לזכותה של החברה . לסעד דומה זכאי גם מי שנפגע מרישום חברה בניגוד לכללים שפירטתי לעיל . למשל , אם נרשמה חברה בשם שדומה לשמה של שותפות רשומה עד כדי להטעות , זכאית השותפות לפנות לבית המשפט ולבקש מהחברה להימנע מלהשתמש בשמה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה