2.63 הגדרת שם מטעה

מהו שם מטעה ? הקריטריונים לבדיקת הטעיה של שמות נקבעו בשני פסקי דין : פרו –פרו 230 ביסקוויט כפר סבא בע " מ נ ' חברת ל . פרומין ובניו בע " מ , ובנק אגוד לישראל בע "מ 231 נ ' בנק אגודת ישראל בע " מ . מפסקי דין אלה עולה , כי יש להשוות את השם המבוקש שאמור להיות מטעה לשם הקיים על פי הקריטריונים הבאים : על פי המראה והצליל ; על פי סוג הסחורה שלגביה משתמשים בשם לצורך פנייה לחוג הלקוחות שדרכם לקנותה ; ועל פי שאר הנסיבות תוך הדגשת השאלה : מה יקרה אם כל אחד משני היריבים המתחרים זה בזה יורשה להשתמש בסימן שלו ? האם עלול הציבור , מחמת הדמיון במילים , לערבב סחורתם ולחשוב שסחורתו של פלוני היא סחורתו של אלמוני ? בעניין בנק אגוד לישראל בע " מ נ ' אגודת ישראל בע " מ נדחתה בקשתו של בנק אגוד לישראל למנוע מבנק אגודת ישראל להשתמש בשמו הרשום . בית המשפט העליון נימק . 229 דמ " י נ " ח , 26 התשל " ב , . 511 . 230 ע " א , 261 / 64 פ " ד יח ) . 275 ) 3 . 231 ע " א , 210 / 65 פ " ד יט ) . 673 ) 2 את סירובו בהסתמך על מבחן משולש : ראשית , מבחינת הצליל – השמות אמנם דומים במקצת , אולם דמיון צלילי לא די בו , הואיל ויש ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה